Onze vereniging
DYNATEK CLASSIC
Ritkalender
Foto's
Links
Members
Algemeen:
Startpagina
CONTACT
Reglement Cicli
Clubreglement

Clubreglement

Elke persoon die lidgeld of jaarlijkse bijdrage betaald is lid of clublid van de wielertoeristenclub TC De Toerist vzw, hierna TC De Toerist genoemd. Het clublid ontvangt bij de inschrijving in de club door het betalen van het lidgeld, het huishoudelijk reglement TC De Toerist vzw en verklaart zich door deze handeling akkoord met de inhoud en de geest van de hierna volgende artikelen. De club is aangesloten bij de VWB (= Vlaamse Wielrijdersbond) onder lidnummer 106. De leden kunnen steeds een kopie van de statuten ‘Wielertoeristenclub De Toerist’ aan kostprijs aanvragen bij het bestuur. Alle clubleden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij het bestuur en in het bijzonder bij de afgevaardigden van de leden in het bestuur van wie de naam terug te vinden is in het laatste artikel van dit huishoudelijk reglement. Deze suggesties en voorstellen worden besproken tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur.

Leden die hun bijdrage niet betalen binnen de voorziene termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Dit reglement en zijn wijzigingen moeten aan elk lid dat zich inschrijft overhandigd worden. Daarna ondertekent het lid op een ontvangstbewijs de verklaring ‘voor akkoord met het huishoudelijk reglement TC De Toerist’. Op de website staat en in de volgauto ligt steeds een aangepast huishoudelijk reglement ter inzage.

Om lid te worden en te blijven van TC DE TOERIST vzw dient een kandidaat-lid zijn lidgeld te betalen vóór 1 december van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat. Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari en eindigend op 31 december. De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op € 35,00 en kan jaarlijks door de raad van bestuur aangepast worden volgens de bepalingen van statuten van TC De Toerist. In deze bijdrage is benevens het lidmaatschap van de TC De Toerist vzw tevens het individueel lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) begrepen. Elk clublid ontvangt jaarlijks een lidkaart, die steeds meegebracht wordt bij elke clubactiviteit.

Het betalen van het lidgeld waarborgt U de GRATIS toezending van de ‘VLAAMSE WIELRIJDER & BIKER’ minstens 6 X per jaar, verplicht U niet tot deelname aan wat dan ook en geeft recht op ledentarieven, ook bij proeven van KBWB.

In deze bijdrage is niet begrepen de onkostenvergoeding voor deelname aan de zondag of clubritten en/of de wielertoeristenuitstappen, meestal op zaterdag. Zondagse uitstappen kosten 2,00 € voor leden en 3,00 € voor niet-leden. Speciale wielertoeristenuitstappen 2,00 € voor leden en 4,00 € niet-leden. Deze onkostenvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur.De in het jaarlijkse lidgeld vervatte verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering. De verzekering dekt de lichamelijke schade aan derden (waaronder de andere clubleden) alsook de eigen lichamelijke schade. De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets). Voor zover een lid ook zijn eigen stoffelijke schade verzekerd wenst te zien, zal hij hiertoe zelf de nodige initiatieven dienen te nemen.

Bij het bestuur is een kopie van de verzekeringspolis aanwezig, die ten allen tijde geraadpleegd kan worden.

In geval een lid bij schadegeval gebruik wenst te maken van de waarborgen gedekt door de verzekeringspolis dient hij binnen de 24 uur contact op te nemen met de secretaris van TC De Toerist vzw, die in samenspraak met het lid de nodige formaliteiten zal vervullen.

De leden moeten bij het begin van het fietsseizoen een bewijs van betaling van een familiale verzekering afgeven aan het secretariaat. Als de verzekering vervalt onder het fietsseizoen wordt het daaropvolgend bewijs binnengebracht.

- Samenvattend:24 op 24 uur verzekert ook indien je alleen fietst.

- Verzekert tegenover DERDEN (burgerlijke aansprakelijkheid)

- PERSOONLIJK (overlijden/medische kosten/werkonbekwaamheid)

- RECHTSBIJSTAND (advocaat door U te kiezen tot max. 250.000 BEF per ongeval)

De clubkledij. Voor alle zondagse clubactiviteiten alsook alle andere ritten die gelden voor één van de door de TC DE TOERIST vzw georganiseerde clubkampioenschappen is het dragen van de clubkledij (trui/vest en broek) verplicht, tenzij de clubkledij door slijtage of ongeval te kort schiet op het vlak van comfort, verkleuring en hygiëne. Het bestuur neemt terzake een beslissing. Dit geldt ook als de voorraad clubkleding opgebruikt is zodat nieuwe leden of clubleden met afgekeurde kleding zich geen nieuw materiaal kunnen aanschaffen.

In geval van afwijkende door het bestuur niet goedgekeurde kledij, is het lid weliswaar gerechtigd deel te nemen aan de activiteit, doch zijn prestaties op deze activiteit zullen niet meegerekend worden voor het clubkampioenschap.

Voor alle activiteiten die niet door TC De Toerist zijn georganiseerd, is de uitrusting principieel vrij, maar uit respect en dankbaarheid ten overstaan van de sponsors van de TC DE TOERIST vzw wordt ieder lid verzocht zoveel als mogelijk de clubkledij te dragen.

In het belang van eenieder wordt het dragen van een valhelm ten stelligste aanbevolen. De wegcode in dit verband wordt steeds gevolg.

Bijdrage in de onkosten van de kledij zullen individueel opgesteld worden, in functie van de medewerking en/of deelname aan alle door het bestuur goedgekeurde clubactiviteiten zoals de club semi-klassieker en andere projecten die tot doel hebben om de financiële toestand van de club en de clubbekendheid te verbeteren. Het bestuur stelt daarom jaarlijks een puntentabel op, die besproken wordt met alle leden na verloop van het eerste seizoen en die beschreven wordt in bijlage 2 van dit huishoudelijk reglement.

Ten allen tijde kan een lid een bijkomende clubuitrusting aankopen. Hiertoe dient hij contact op te nemen met de secretaris die de bestelling zal plaatsen bij de gebruikelijke leverancier. De bijkomende uitrusting kan aangeschaft worden tegen de kostprijs die door de leverancier aan de TC De Toerist vzw gevraagd wordt. Bestellingen kunnen enkel doorgaan indien er minimum 10 stuks kunnen besteld worden.

De clubactiviteiten, bedoeld in dit huishoudelijk reglement, zijn clubritten, wielertoeristenritten en organisaties zoals de club semi-klassieker. Voor andere activiteiten en organisaties wordt zo nodig een aangepast huishoudelijk reglement en/of een draaiboek opgesteld. De door de club georganiseerde ritten worden vastgesteld bij beslissing van de raad van bestuur. De club kan beslissen om deel te nemen aan wielertoeristenritten georganiseerd door andere wielertoeristenclubs. Tijdens de door andere clubs georganiseerde wielertoeristentochten passen de clubleden zich aan, aan de richtlijnen van de organiserende club en van de aanwezige bestuursleden van TC De Toerist, zowel rond de start en aankomstplaats, als tijdens de rit zelf. De clubleden rijden steeds in groepsverband zoals voorzien in de wegcode. Clubleden die van de groep wegrijden doen dit op eigen risico en buiten de verantwoordelijkheid van TC De Toerist. Indien door omstandigheden te wijten aan het parcours van de rit de groep uiteenvalt, dient de wegcode gevolgd te worden die dan van toepassing is en zal ernaar gestreefd worden om zodra dit mogelijk is opnieuw in clubverband te fietsen.

De ritten bestaan uit zondagritten en wielertoeristenritten die georganiseerd worden door andere wielertoeristenclubs. De zondagritten of clubritten worden gereden op de zondagen tussen 1 maart tot 30 september van elk jaar en worden bij beslissing vastgelegd door het bestuur van TC De Toerist.

De deelname aan wielertoeristenritten georganiseerd door andere clubs, worden eveneens vastgesteld door de raad van bestuur van TC De Toerist. Aan deze ritten kunnen alle clubleden op vrijwillige basis deelnemen maar in groepsverband. Clubleden die niet in het clubverband TC De Toerist rijden, doen dit op eigen risico zowel tijdens de duur van de ritten, die door het bestuur werden vastgesteld als tijdens de oefenritten die zij alleen of in groep rijden (de bepalingen van artikel 2 blijven van toepassing). Tijdens alle ritten gelden de bepalingen van de wegcode terzake. Alle clubleden en in het bijzonder de bestuursleden zien toe op de naleving van de wegcode, vooral op druk bereden wegen en in de bebouwde kom als er risico bestaat op ongelukken. De bestuursleden of hun afgevaardigden kunnen gebruik maken van een signaal om de groep te hergroeperen, te lijnen of te laten vertragen in geval van risico op ongevallen of wanneer de groep uit elkaar gereden wordt waarbij een onveilige verkeerssituatie ontstaat.Behoudens andersluidende kennisgevingen worden tijdens het fietsseizoen de volgende vaste ritten georganiseerd: (startuur is steeds bepaald in het rittenschema)
-Clubritten of wielertoeristenritten ritten op zondagmorgen, op feestdagen. -Zaterdagmorgen en speciale ritten (bv in VWB verband / eigen lange ritten).

Behoudens andersluidende kennisgevingen wordt steeds vertrokken en aangekomen aan het clublokaal. Er wordt steeds stipt vertrokken op het aangeduide uur en plaats.

Door het bestuur wordt een volledig programma opgesteld. Dit programma, dat steeds één maand op voorhand wordt vastgelegd, kan geraadpleegd worden op onze website en in de volgwagen.

De clubuitstappen gaan door onder de leiding van de ritleider, hierin bijgestaan door de bestuursleden, die in de groep aanwezig zijn. De ritleider kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. In groep zullen steeds de kopmannen de weg bepalen van het te volgen traject, onder gezag van de ritleider. De rest van de groep volgt, zodat misverstanden tijdens de rit worden vermeden. De ritten worden in groep afgewerkt en aan de snelheid opgegeven door de ritverantwoordelijke.

De ritleider kan eventueel beslissen om tijdens de rit een zone van “vrije snelheid” in te lassen. De ritverantwoordelijken bepalen op basis van de gezamenlijke kwaliteiten van de groep of, en in voorkomend geval, waar, wanneer en hoelang een dergelijke zone van vrije snelheid toegelaten is. De ritverantwoordelijken kunnen bij gevaar de vrije zone affluiten. Behoudens in geval van akkoord van de ritleider of van twee aanwezige bestuursleden, is het voor clubleden verboden om voor de groep uit te rijden of de groep te verlaten, tenzij de wegcode anders bepaald. In geval van overtreding van dit verbod kan de ritleider en de aanwezige bestuursleden beslissen dat de kilometers van de overtreder niet zullen bijgeteld worden met het subtotaal van zijn kilometers die meetellen voor het clubkampioenschap.

Berekening van het aantal in aanmerking te nemen aantal kilometer per rit:
Leden die de rit niet kunnen uitrijden ten gevolge van materiaalpech of ziekte krijgen toch de verreden kilometers toegekend.

De clubleden, die ten gevolge van de overhaast door de groep of achteloosheid van de volgauto verloren rijden, krijgen altijd de kilometerstand van die dag bij hun totaal voor het clubkampioenschap geteld.

Leden die, wegens andere omstandigheden de rit niet volledig afwerken kunnen hiervoor het gereden aantal kilometers verliezen. De aanwezige bestuursleden en de ritleider beslissen hierover autonoom onmiddellijk na de rit of later. Per rit zijn er ritverantwoordelijken. Dit zijn de aanwezige bestuursleden of hun afgevaardigden. Zij waken over het goede verloop en zijn in voorkomend geval wegkapiteins, samen met de ritleider. Zij volgen de bepalingen van de wegcode en passen die dwingend toe in voorkomend geval. Zij kunnen op elk ogenblik hun rit wijzigen.

Ieder lid past zich aan, aan het tempo van de groep. Daarom wordt er altijd in groep gereden zoals bepaald in de wegcode. Het tempo is het groepstempo, zoals bepaald in artikel 11 hierna.

Een helling is een klim van meer dan 5 % gemiddeld en met een klimtijd van meer dan 3 minuten. Tijdens de rit mag er op een helling in eigen tempo geklommen worden, nadat de ritleider daartoe het signaal gegeven heeft. Op de top van de helling wordt er gewacht tot de groep samen is.

Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt. Elk lid zal een rittenschema overhandigd krijgen. Het rittenschema wordt soepel geïnterpreteerd en kan veranderd worden op de dag van de rit zelf omwille van bijvoorbeeld de weersomstandigheden, andere organisaties op het parcours, enz.

De vertrektijden zullen strikt nagekomen worden zoals vermeld op het rittenschema. Er zal maximum 5 minuten gewacht worden.

In geval van slecht weer beslist de aangeduide ritverantwoordelijke en de aanwezige bestuursleden of de voorziene rit al dan niet zal plaatsvinden. Ieder lid die ingelicht wenst te worden omtrent het al dan niet plaatsvinden van de voorziene rit, zal zelf contact dienen op te nemen met de volgauto. Het voorziene telecommunicatiemiddel zal aan alle clubleden meegedeeld worden. Indien de ritleider en de aanwezige bestuursleden beslist hebben om de voorziene rit te schrappen wegens de slechte weersomstandigheden kunnen zij steeds beslissen om een alternatieve rit te rijden. Deze alternatieve rit is een clubactiviteit, indien er minstens vijf deelnemers meerijden, de bestuurder van de volgwagen inbegrepen. De rit komt dan in aanmerking voor het clubkampioenschap.

De inzet voor de club. Leden die deelnemen aan de door de club ingerichte activiteiten, worden voor hun inzet beloond in functie van hun deelname aan deze activiteiten. Het bestuur bepaalt welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen en waaruit de beloning bestaat.

De groepssfeer.
Clubleden zorgen ervoor dat zij mekaar en de groep niet in gevaar brengen tijdens de clubactiviteiten. Er wordt samengewerkt op basis van respect voor elkaar en inzet voor de club en zijn maatschappelijk doel.

Bij hoogoplopende twisten, fysiek en psychisch geweld, het veroorzaken van een spiraal van verwijten en agressie en soortgelijke vormen van ongepast gedrag in woord en daad, zal het bestuur ingrijpen en beslissen geval per geval op basis van de voorliggende elementen. In voorkomend geval kan het bestuur beslissen om een clublid te schorsen voor bepaalde clubactiviteiten of voor de duur van een seizoen.

De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

De clubkampioen:
Door TC De Toerist vzw wordt jaarlijks een clubkampioenschap georganiseerd.
Als clubkampioen wordt gehuldigd het clubliddat het meeste aantal kilometers tijdens de clubritten gereden heeft. Een clubrit en/of een wielertoeristenrit kan slechts als gereden toegekend worden indien het clublid op het ogenblik van de rit lid is van de TC De Toerist vzw.

Het lid de rit afgelegd heeft in de officiële clubuitrusting, tenzij in geval van overmacht bepaald in artikel 3 van dit reglement.

Het lid zich heeft laten inschrijven op de aanwezigheidslijst en betaald heeft voor de rit.

Het lid heeft elke rit voor minimum 3/4 uitgereden, behalve in geval van gelijkstelling volgens artikel 5 § 7 1ste en 2de lid.

In geval van gelijke kilometerstand wordt het clubkampioenschap toegekend aan het lid dat niet alleen het grootste aantal kilometers tijdens de clubritten gereden heeft, maar bovendien het meeste aantal zondagse clubritten gereden heeft tijdens het seizoen. Onder het meeste aantal kilometers wordt verstaan de effectief gereden kilometers, zoals deze door de ritverantwoordelijken aan de hand van hun fietscomputer en / of de kilometerteller (want voor iedereen gelijk) van de volgauto werd vastgesteld en ingeschreven na de rit.
Als er dan nog meer dan één kandidaat overblijft, wordt dit beoordelingssysteem toegepast op de voorgaande seizoenen tot er één clubkampioen overblijft.

De genomineerde clubkampioen trakteert elk jaar de leden na de laatste rit met koffie en taart en is aanwezig op de kampioenenviering van Stad Zoutleeuw, samen met de tweede en derde gerangschikte op de lijst. Daarna worden zij gehuldigd tijdens het jaarlijks clubfeest dat plaats vindt in het voorjaar van het nieuwe seizoen.

Deelname door niet-leden:
Wie niet beschikt over een lidmaatschap zoals beschreven in artikel 1 van huidig reglement, kan toegelaten worden om deel te nemen aan de clubactiviteiten van de TC De Toerist vzw, mits inschrijving bij de ritverantwoordelijke en betaling van de voorziene onkostenvergoeding. Deze deelnemer rijdt mee op eigen risico. Zijn naam, adres en rijksregisternummer worden voor de start genoteerd door de bestuurder. Pas daarna mag hij meefietsen.

Deze deelname is beperkt tot vijf activiteiten. Na de vijfde deelname kan slechts opnieuw deelgenomen worden aan de activiteiten van de TC De Toerist vzw voor zover het lidmaatschap zoals omschreven in artikel 1 van huidig reglement verworven wordt.

De wegcode, en in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot het wielertoerisme, wordt steeds gevolgd. In de volgwagen zal een exemplaar van de wegcode ter inzage liggen van de clubleden. Op de website van TC De Toerist wordt als tweede hulpmiddel eveneens verwezen naar de wegcode en op de site zelf kunnen artikelen opgenomen worden met betrekking tot het wielertoerisme, het wielrennen en het fietsen. Zelfs zonder deze hulpmiddelen, wordt elk lid geacht de wegcode, en de evolutie van de wegcode voor wielertoeristen, te kennen, op te volgen en toe te passen.

Indien bij overtreding van de wegcode een clublid geverbaliseerd wordt, zal hij zelf dienen in te staan voor het betalen van de geldboete. De clubkas komt niet tussen.

Het tempo van rijden is aangepast aan alle clubleden. In extreme gevallen neemt het bestuur een beslissing op basis van onderling overleg met de clubleden en verwijst de betrokkene(n) naar een andere club of groep.

-Boven op een helling wordt gewacht tot de groep weer volledig is. Het profiel van de club wordt bepaald door de bestuursleden in samenspraak met de leden.

-Momenteel ligt de gemiddelde snelheid tussen 25 en 30 km per uur.
Er wordt niet gereden om de groep uit mekaar te rijden en over het ganse parcours te trage en niet voldoende getrainde clubleden dienen plaats te nemen in de
volgwagen bij beslissing van de ritverantwoordelijken.

-Voor het eerste rituur mag de gemiddelde snelheid niet boven de 26 km/uur liggen.

Sancties. De clubleden die het huishoudelijk reglement niet opvolgen, worden door het bestuur geroepen, gewaarschuwd en in voorkomend geval uitgesloten uit de club TC De Toerist. Het verslag van deze hoorzitting wordt opgenomen in het verslag van de raad van bestuur. Als een opgeroepen clublid zich niet aanmeld op de hoorzitting, wordt dit lid ambtshalve geschorst tot dat lid zich aangemeld heeft bij de volgende zitting van de raad van bestuur.

De volgwagen : De volgwagen wordt onderhouden onder verantwoordelijkheid van twee daarvoor aangeduide bestuursleden namelijk de materiaalverantwoordelijken. Zij zorgen onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het onderhoud van het voertuig (garage, herstellingen, keuring, uitrusting, enz.), het fietsmateriaal, het kuisen van het voertuig zowel binnen als buiten, het naleven van de wegcode inzake uitrusting en veiligheid, het eventueel zoeken naar een nieuw voertuig, enz.

Alle clubleden, die bekwaam en bereid zijn om het voertuig te besturen, dienen om de beurt het voertuig te besturen volgens een rittenschema dat door de materiaalverantwoordelijken voorbereid is en goedgekeurd wordt in de raad van bestuur.

De actieve bestuurder van de volgauto schort de rittenschema op. De bestuurder van de volgauto is een clublid, die in principe alleen met de volgauto rijdt, aan al de clubactiviteiten deelneemt, maar geen fietsend lid is en dus ook geen clubkampioen kan worden. Hij krijgt wel de andere voordelen van de clubleden. De bestuurder krijgt zijn jaarlijks lidgeld als vergoeding terugbetaald en heeft recht per clubrit op 1 consumptie en per wielertoeristenuitstap 2 consumpties.

Voor gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement of die in tegenstelling zouden zijn met de statuten of de wet van 02/05/2002, beslist het bestuur, rekening houdend met de statuten van TC De Toerist, de wet van 02/05/2002 of het advies van VSDC ter zake (schriftelijk of via e-mail).

De Algemene VergaderingOp 5 juli 2003, te Zoutleeuw, gerechtelijk arrondissement Leuven, is overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten tussen ondergetekenden

Coopmans Herman
Dessers Jacki
Engelbos Rudolf
Lambrechts Wim
Peetermans Marc
Vanrijkel Benny
Vanrijkel Yves
Vos Lucien
die verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 02 mei 2002.

De Raad van Bestuur en de taken, namen en functies van de bestuursledenOnmiddellijk na de oprichting van de vereniging, zijn de stichters in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en hebben met unanimiteit, als leden van de raad van bestuur aangesteld, voor onbepaalde duur:

Coopmans Herman, Dessers Jacki, Engelbos Rudolf, Peetermans Marc
Vanrijkel Benny, Vanrijkel Yves, Vos Lucien
De aangeduide bestuurders (7) zijn vervolgens bijeengekomen in een raad van bestuur. Zij hebben met eenparigheid van stemmen aangeduid als

voorzitter van de raad van bestuur: Herman Coopmans,

secretaris: Yves Vanrijkel,

penningmeester: Rudi Engelbos,

afgevaardigde van de leden: Marc Peetermans, Benny Vanrijkel,

materiaalverantwoordelijke: Jean Dessers, Luc Vos.TERUG NAAR BOVEN


Reglement Cicli